Aquesta darrera jornada de lliga futbolística ens deixa una imatge que d’alguna manera o altra recordarem, doncs és ben cert que en un partit de futbol emmarcat dins categories professionals o semiprofessionals que, com és el cas, acabi en un 12-0, sens dubte resulta xocant.

El Barça B 12- Eldense 0 del dissabte passast, està sota una clara sospita, no només pel resultat, que ja és clamorós, sinó que també per la denúncia exposada pel jugador de la plantilla del club eldenc, Cheikh Saad i que de nou posa sobre la taula el que uns anomenen la xacra de l’esport actual o fins i tot el dopatge econòmic del segle XXI (enllça a la notícia).

Deixant de banda qüestions anecdòtiques, i sempre emmarcats en el terreny de la presumpció, el que resulta cert és que actualment el Codi penal, i des de 2010, estableix que l’alteració del resultat esportiu per apostes és considerat un dels delictes incorporats en la recent secció de la corrupció en els negocis, i lluny d’acabar aquí, el Codi Disciplinari de la RFEF (article 75), ho contempla com una falta molt greu.

A partir d’aquí, cal plantejar-se per tant, quines conseqüències pot tenir si s’arriba a confirmar la possible alteració del resultat en un esdeveniment esportiu com l’indicat, per participar en apostes.

En primer terme, tal i com s’ha indicat prèviament, el Codi penal, en el seu article 286 bis, i concretament en el seu apartat 4 preveu que és una activitat delictiva “las conductas que puedan llevar a cabo los intervinientes en una competición deportiva que, de manera deliberada y fraudulenta, alteren el resultado de la misma”, fent una especial referencia a subjectes intervinents com “los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces”.

El mateix article sanciona tal acció en un context d’activitat i rendiment econòmic en què “la mayoría de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad”.

Doncs bé, d’entrada, i de concórrer tots els elements característics indicats, actualment la comissió d’un delicte d’alteració del resultat esportiu, entès com a estafa, es sanciona amb la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja”.

Unes sancions penals que poden fer allargar les vacances esportives a més d’un jugador si es demostra la seva implicació, més enllà de la pròpia connotació penal de l’il·lícit comès.

En segon terme, i deixant la perspectiva penal en el tinter, les conseqüències s’estenen també en l’àmbit esportiu, doncs l’article 75 del Codi Disciplinari de la RFEF, considera que “Toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados, será considerada como infracción muy grave”.

Com a infracció molt greu, el mateix article, preveu dos possibles conseqüències:

  • Per una banda “Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas a los árbitros obtuvieren o intentaren obtener una actuación parcial y quienes los aceptaren o recibieren, serán sancionados, como autores de una infracción muy grave, con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años; además se deducirán seis puntos en su clasificación a los clubes implicados, anulándose el partido”.
  • Per una altra, i d’acord amb el punt b) del mateix article Los que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un  resultado irregular en un encuentro, ya sea por la anómala actuación de uno o de los dos equipos contendientes o de alguno de sus jugadores, ya utilizando como medio indirecto la indebida alineación de cualquiera de éstos, la presentación de un equipo notoriamente inferior al habitual u otro procedimiento conducente al mismo propósito, serán sancionados, como autores de una infracción muy grave, con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años, y se deducirán seis puntos de su clasificación a los clubes implicados, declarándose nulo el partido, cuya repetición sólo procederá en el supuesto de que uno de los dos oponentes no fuese culpable y se derivase perjuicio para éste o para terceros tampoco responsables”.

L’article 75 del Codi Disciplinari sembla prou concluent, però no fineix en aquests punts sinó que trasllada una alerta per a navegants mitjançant el punt tercer del mateix article, on indica que “El club directamente beneficiado por las conductas descritas en el apartado 1 del presente artículo, podrá ser sancionado con la pérdida de categoría, en el caso de que pueda demostrarse algún vínculo con los autores de la infracción”.

Alerta a posibles “maletins”

Malgrat tot el descrit, resulta procedent continuar amb l’anàlisi de l’article 75 per disposició del 75 bis del corresponent Codi Disciplinari, essencialment perquè el mateix desenvolupa un règim de sancions especifiques a tots aquells agents que participin en apuestas y/o juegos que gocen de un contenido económico y éstos tengan una relación directa o indirecta con el partido en cuestión.

Les conseqüències sancionadores de l’indicat precepte parteixen d’una multa econòmica d’entre 3.006 i fins a 30.051 euros i al mateix temps la possibilitat de ser sancionats amb la pérdida del partido por 3-0; la deducción de puntos en la clasificación; el propio descenso de categoría; inhabilitación para ocupar cargos directivos o suspensión de licencia de dos a cinco años e incluso la retirada de licencia de por vida en caso de reincidencia”.

Sens dubte que a nivell esportiu, l’Eldense, i de confirmar-se jurídicament totes les especulacions publicades té un seriós problema, doncs podria ser descendit automàticament a tercera divisió, i al mateix temps patir les conseqüències d’inhabilitació a la que s’exposarien esportivament els implicats en la suposada predeterminació del resultat esportiu.

Estarem expectants als fets que poden anar-se desenvolupant properament, perquè des de les declaracions del jugador maurità de l’Edense així com les del propi president, estan servides les dos vies d’actuació indicades, tant penal com federativa, el resultat de les quals pot ser del tot il·lustratiu.

Pere Vilà Rebled Advocats  S.L.P Especialista en Dret Esportiu]]>