Política de privacitat i xarxes socials

Dades del propietari del web:

 • RAÓ SOCIAL: REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P
 • NIF: B55025423
 • DIRECCIÓ: PLAÇA MARQUÈS DE CAMPS, número 1, planta 3, 17001, GIRONA
 • CORREU ELECTRÒNIC: info@rebledbellvehiadvocats.com
 • TELÈFONS: 972224470
 • REGISTRE MERCANTIL: Volum 2718, foli 13, full GI-49119 i inscripció 1
 • PROTECCIÓ DE DADES: Informació de serveis d’assessorament jurídic

Protecció de dades:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P, amb NIF B55025423 i domicili social situat a PLAZA MARQUES DE CAMPS 1 3 17001, GIRONA, i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P té previst portar a terme:

TRACTAMENTS EFECTUATS
Gestió de la pàgina web

Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: no es preveuen

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Formulari web

Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les accions per reclamar-vos una possible responsabilitat

Base legitimadora: el compliment d’una llei

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Accions comercials

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió de la borsa d’ocupació

Finalitat: registre i tractament de les dades de candidats per a finalitats de selecció de personal relacionades amb llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores, així com gestió de la borsa d’ocupació

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a les entitats col·laboradores a fi i efecte de gestionar la borsa d’ocupació i de traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és el vostre consentiment

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Us informem, així mateix, que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos per escrit a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.:

 • Dret d’Accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de Rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal PLAÇA MARQUÈS DE CAMPS 1 3 17001, GIRONA (a l’atenció de REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P), o bé enviar-lo per correu electrònic a info@rebledbellvehiadvocats.com
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Xarxes socials

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P, però sí que es mantindran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions
REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P, es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari unit a la pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per aquest fi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSS-CE i amb qualsevol altra norma que pugui ser d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat
REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P, utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comicial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de REBLED BELLVEHÍ ADVOCATS S.L.P, per tal de que ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: