La DGRN (Direcció General del Registre i del Notariat) a través de la Resolució de 5 de juny de 2019, publicada al BOE el 24 de juny de 2019, s’ha pronunciat sobre la importància de respectar els procediments de reducció i ampliació de capital previstos a la Llei quan es pretén subsanar un acord d’ampliació de capital elevat a escriptura pública i inscrit al Registre Mercantil.

El dia 30 de novembre de 2018, s’eleven a públic els acords adoptats per la junta general de la Societat MOGAN NEGOCIOS, S.L., on s’acorda anul·lar i deixar sense efecte l’augment de capital per compensació de crèdits acordat per la mateixa el 21 de Juny de 2018. Es justifica aquest acord perquè el referit augment de capital perjudicava significativament als socis minoritaris, ja que la seva participació en el capital social quedava diluïda greument.

Respecte aquest acord, el Registrador Mercantil decideix no practicar la inscripció sol·licitada al·legant el següent:

“La Junta General no pot anular i deixar sense efecte un augment de capital ja inscrit en el Registre Mercantil sense que existeixi el corresponent acord de reducció de capital adoptat amb tots els requisits legals, ja que la societat no pot rebaixar la xifra del capital social inscrit en perjudici de tercers sense respectar els requisits previstos a la Llei per la reducció de capital.”

Contra la nota del Registrador Mercantil s’interposa per part de l’administrador únic de la societat un recurs on s’al·lega:

  1. Que l’augment per compensació de crèdits anul·lat perjudicava significativament als socis minoritaris al veure’s diluïda greument la seva participació en el capital social. Doncs aquesta modalitat d’augment de capital no permet que els socis minoritaris hi puguin participar, impedint així que assumeixin la part proporcional corresponent a la seva participació en el capital social.
  2. Que a l’hora d’adoptar l’acord d’augment de capital per compensació de crèdits no es va entrar a valorar el fet de que els crèdits que es converteixen en capital social i que passen a formar part del patrimoni net de la societat, son crèdits el cobrament dels quals és dubtós. Això és així, ja que el seu valor d’adquisició es troba directament relacionat amb les reals expectatives de realització dels mateixos i les seves escasses probabilitats de cobrament. De fet, la xifra del patrimoni net augmentat com a conseqüència de l’ampliació de capital ofereix una garantia enfront a tercers molt lluny de la realitat implicant una aparença de solvència distorsionada que compromet la imatge fidel i veraç dels estats comptables, així com de la situació financera de la societat.

Com a conseqüència, el 27 de novembre de 2018 es pren la decisió d’anul·lar i deixar sense efecte el citat augment de capital en base a l’article 204.1 LSC, arribant a la conclusió que els acords socials poden ser rectificats, revocats o substituïts per altres per la mera voluntat de la junta general.

Contra el recurs es pronuncia la Direcció General del Registre i Notariat desestimant-lo i confirmant la nota qualificativa del Registrador Mercantil en base als motius següents:

  1. Que com ja ha expressat en resolucions anteriors la mateixa DGRN, una societat inscrita al Registre Mercantil amb un determinat capital social, les alteracions d’aquest, ja siguin a l’alça o a la baixa, qualsevol que sigui la causa que les expliqui, només es faran valdre enfront a tercers quan existeixi el corresponent acord social adoptat amb els requisits previstos a la Llei per l’augment o reducció de capital social i una vegada que l’acord corresponent sigui degudament inscrit.
  2. Que en  els casos d’error en la valoració d’aportacions no dineràries, es considerarà que la societat es troba  en una situació irregular en la que el capital social no està total o íntegrament desemborsat. Sens perjudici de poder realitzar noves aportacions en net per cobrir el dèficit i mantenir la xifra original del capital social.
  3. Que el títol pel qual es pretén la rectificació no pot limitar-se a contemplar l’interès del titular del negoci jurídic de constitució de la societat o d’augment de capital social, sinó que ha de reunir els requisits de protecció de tercers previstos en l’ordenament. Per tot això, la rectificació que es pretén inscriure al Registre ha de respectar els procediments de reducció de la xifra de capital.

Així doncs, amb aquesta resolució de la DGRN el que queda completament clar és que la societat no pot rebaixar la xifra del capital social inscrit en perjudici de tercers sense respectar els requisits establerts per la Llei per la reducció de capital.