Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar la Resolució de 23 de novembre de 2015, de la Direcció General del Treball, a través de la qual quedava aprovat i publicat el Conveni Col·lectiu per a l’activitat de futbol professional a l’estat espanyol. Certament, diem finalment perquè, històricament, la negociació col·lectiva entre la Liga Nacional de Futbol Professional (L.N.F.P), en representació de les empreses del sector, i la Asociación de Futbolistas Españoles (A.F.E) com a representant sindical dels treballadors/futbolistes, no ha estat lliure de pressions, discussió mediàtica  i fins i tot, ha generat alguna més que amenaça de vaga.

El citat conveni col·lectiu recentment aprovat i publicat, és la materialització de amnistia pactada entre “patronal” i “sindicat” el mes d’octubre davant l’Audiència Nacional, després de, no oblidem, tensions recurrents i àrdues negociacions que s’iniciaren ja a finals de la temporada passada amb la més que amenaça de vaga convocada pel sindicat de futbolistes, en la que es pretenia paralitzar les dos últimes jornades de la corresponent temporada. Davant tal circumstància, La Liga va veure’s obligat a requerir a la mateixa Audiència (14 de maig) la mesura cautelar que permetés la celebració de les darreres jornades en perill i finalitzar així en condicions normals el campionat. Tot i això, el conflicte entre ambdues parts es mantenia, especialment en seu judicial, on la celebració del judici s’ha vist aplaçada fins a tres vegades.

El motiu de l’indicat judici era clar, determinar si era legal o no la convocatòria de vaga realitzada per l’A.F.E. Finalment, i després de publicar-se el conveni col·lectiu dels futbolistes professionals val a dir que aquest ja no se celebrarà, fet que obliga a discernir sobre el conflicte generat per prosseguir a analitzar amb una brevetat adient les principals novetats de l’indicat document.

 • 1. Augment del salari mínim garantit als futbolistes de Primera i Segona Divisió.

Tal i com determina l’article 24 del Conveni, el salari mensual mínim garantit pel jugador de futbol professional i per cada any de vigència de contracte ve determinat per les següents quantitats:

 • Temporada 2016/2017:

      1.ª División: 6.500,00 €/mes.

      2.ª División: 4.000,00 €/mes.

 • Temporada 2017/2018: Las cantidades de la temp. 2016/2017 + IPC.
 • Temporada 2018/2019: Las cantidades de la temp. 2017/2018 + IPC.
 • Temporada 2019/2020: Las cantidades de la temp. 2019/2020 + IPC.

En caso de IPC negativo, se tomará el IPC igual a 0%.

 1. Los Futbolistas Profesionales cuya permanencia en el Club/SAD sea inferior a un año, tendrán derecho a percibir la parte proporcional que les corresponda en razón al tiempo de prestación de sus servicios.

Així mateix, l’Annex II amplia l’article referenciat, establint que “A los Futbolistas Profesionales, afectados por el presente Convenio, se les garantizará por todos los conceptos unas retribuciones mínimas por temporada, según participen en Primera y Segunda División «A», de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 21 del Convenio y cuya cuantía es la siguiente”:

 • Temp. 2016/17:

       1.ª División…………………….. 155.000 €.       2.ª División…………………….. 77.500 €.

 • Temporada 2017/2018: Las cantidades de la temp. 2016/2017 + IPC.
 • Temporada 2018/2019: Las cantidades de la temp. 2017/2018 + IPC.
 • Temporada 2019/2020: Las cantidades de la temp. 2019/2020 + IPC.

En caso de IPC negativo, se tomará el IPC igual a 0%.       2. Millora del Premi per antiguitat del futbolista professional una vegada extingit el contracte. Així ho proveu l’article 32, quan modifica significativament els indicats premis respecte l’anterior conveni, establint-los de la següent manera:

 1. Cuando el Futbolista haya militado seis (6) o más temporadas, el Club/SAD viene obligado a satisfacerle las siguientes cantidades:
 • Para la temporada 2016/2017:

         Para 9 o más temporadas de antigüedad: 75.000,00 €.          Para 8 temporadas de antigüedad: 44.500,00 €.          Para 7 temporadas de antigüedad: 31.300,00 €.          Para 6 temporadas de antigüedad: 19.250,00 €.

 • Temporada 2017/2018: Las cantidades de la temp. 2016/2017 + IPC.
 • Temporada 2018/2019: Las cantidades de la temp. 2017/2018 + IPC.
 • Temporada 2019/2020: Las cantidades de la temp. 2019/2020 + IPC.                                                                                                                                                                                                                     En caso de IPC negativo, se tomará el IPC igual a 0%

A los efectos del cómputo de la antigüedad, se considerarán años de servicio los que el Futbolista haya podido estar en situación de cedido.        3. Doblada la quantitat econòmica a percebre en cas d’indemnització per lesió invalidant o mort del futbolista. Tal i com quedava establert en l’anterior conveni, amb independència de les indemnitzacions que puguin correspondre al jugador Professional o als seus hereus, com a conseqüència d’un accident amb resultat de mort o invalidesa permanent absoluta, la indemnització per part del Club/SAD era de 98.000 €.- A partir de la temporada vinent, la indemnització serà de 180.000 €.- incrementant-se any rere any en funció de l’IPC, que en el cas de ser negatiu, quedarà referenciat en el 0%.       4. L’extinció dels contractes/llicències per descensos de categoria per raons extraesportives. Una de les grans novetats del present conveni col·lectiu és la incorporació de l’article 45 que resol el conflicte laboral generat en els casos de descensos del club per motius extraesportius. Aquest queda detallat de la següent manera:             Será justa causa de extinción de los contratos y licencias suscritas por los futbolistas afectados por este convenio, el descenso de categoría del club o SAD por causas administrativas, así como la adopción de cualquier medida que impida a dicho club o SAD competir en la categoría en la que, conforme a los resultados deportivos, debería de hacerlo.            El referido derecho se podrá ejercer única y exclusivamente por el futbolista afectado, a través de AFE, en el plazo improrrogable de diez días a contar desde la fecha en que se adopte la referida medida, debiendo notificar, de forma fehaciente, a la LFP, a la RFEF y al club o SAD afectado, su deseo de desvincularse del club o SAD por este motivo.            La extinción del contrato y de la licencia por esta causa lo será sin perjuicio del derecho del futbolista a exigir la indemnización que le pudiera corresponder ante la imposibilidad del cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas. Malgrat el detall de les principals modificacions referenciades anteriorment, la pau firmada entre Sindicat i Patronal del futbol, també va acompanyada de certs acords els quals no han quedat substanciats en l’indicat conveni col·lectiu sinó que en breu en serem testimonis mitjançant desplegaments normatius que regularan entre altres qüestions:

 1. El tracte diferenciat i més favorable a l’actual respecte la Seguretat Social i l’Agència Tributària, especialment en allò que refereix a les inspeccions tributàries que recentment han afectat a nombrosos jugadors de primer nivell així com la canalització dels drets d’imatge i els beneficis obtinguts en aquest concepte.
 2. La regulació del 0,5% a favor de l’AFE per la venda centralitzada dels drets televisius corresponents al futbol, tal i com preveu ja el nou Real decret aprovat el passat 30 d’abril a favor del futbol femení, Àrbitres, entrenadors i sindicats.
 3. La data màxima del descens administratiu serà la del 31 de juliol, sense poder-n’hi haver cap amb posterioritat a l’indicada data, fet que genera una evident tranquil·litat als jugadors que puguin resultar afectats. Així com major seguretat als clubs que pretenen incorporar als jugadors que resultin perjudicats per tal decisió.

Tal com s’ha dit, sembla ser que les pugnes protagonitzades entre la LNFP i AFE deixaran d’encapçalar portades a la premsa amb escenes com les succeïdes en les darreries de la temporada passada, ja sigui per l’aprovació del recent conveni com els acords paral·lels a aquest, els quals sens dubte sintetitzen una treva fins… en qualsevol cas el nou conveni col·lectiu entra en vigor el dia 1 de juliol de 2016 i tindrà una duració de quatre anys, és a dir fins el 30 de juny de 2020.]]>