Davant la situació excepcional en la que ens trobem, i que fa uns mesos pocs de nosaltres ens hauríem pogut imaginar, la setmana passada es va declarar l’estat d’alarma per la crisi sanitària derivada del COVID-19. Un dels efectes que va tenir aquesta declaració, va ser la suspensió i interrupció dels períodes així com dels terminis processals, com també de procediments administratius, entre altres.

En aquest cas, tot i que a dia d’avui esta decretada la suspensió o interrupció de tots aquests terminis, si ens centrem en l’àmbit urbanístic, penseu que pot caducar el procediment d’execució subsidiària o execució substitutòria d’una ordre d’enderroc?

Primer de tot, cal aclarir que no ens estem referint pròpiament al termini que disposa l’ administració per executar una ordre d’enderroc ferma, sinó si existeix o no un termini de caducitat d’aquest procediment d’execució subsidiària. Com és obvi, a dia d’avui amb l’Estat d’Alarma tot esta paralitzat, però cal ser conscients de quina situació ens trobarem quan es procedeixi al seu aixecament.

La resposta a la pregunta anterior, és que no. A dia d’avui no hi ha cap termini de caducitat (que no de prescripció) per l’Administració, entre que inicia un expedient d’execució forçosa i el finalitza. Per tant, entre que es rep un inici d’execució subsidiària per al compliment d’una ordre d’enderroc i quan finalitza aquest expedient, no regeix cap tipus de caducitat de procediment. Per tant, aquests procediments no caduquen mai.

Una altra cosa molt diferent és si comença a transcorre el termini que disposa l’Administració entre que dicta l’ordre d’enderroc i que la provi d’executar forçosament. En aquest cas, haurem de parlar de termini de prescripció de l’execució d’ordre d’enderroc.

Les principals raons de per què no està subjecte aquest procediment executiu a cap termini de caducitat ens l’ofereixen diferents sentències, entre la que destaquem la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  concretament la Sentencia 210/2017 Sala Contenciosa Administrativa, de 10 de març de 2015, on en el seu fonament jurídic cinquè, cita literalment;

“[…] el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa produce la caducidad del procedimiento, por lo que la caducidad no opera después de dictada y notificada la resolución del procedimiento, ni en consecuencia en el procedimiento de ejecución”.

Per tant, la caducitat del procediment es produirà quan dins d’un procediment no es dicti resolució dins el termini expressament establert, que no és el que succeeix en aquest cas i que hem de diferenciar, perquè precisament en aquests procediments o expedients no es tracta de resoldre, sinó de la realització d’actes d’execució o actes materials que permetin restaurar físicament el terreny afectat.

Anna Capell

Advocada a Rebled Advocats