La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Social, núm. 4841/2015 de data 25 d’octubre de 2015, estableix que de conformitat amb el nou criteri jurisprudencial, extingit el contracte per voluntat del treballador, no pot ser obligat a mantenir la seva relació laboral fins que recaigui sentència que resolgui l’acció exercitada.

Tradicionalment l’Alt Tribunal havia sostingut que no era possible que el treballador resolgués extrajudicialment el contracte de treball, sinó que era imprescindible sol·licitar judicialment la rescissió de la relació laboral sense abandonar l’activitat que desenvolupava en l’empresa. Per tant, la extinció del contracte s’ origina per la sentencia constitutiva de caràcter ferma en la qual s’estimi que l’empresari ha incorregut en alguna de les causes que permeten la resolució. És a dir, el treballador hauria de continuar en la prestació de serveis, llevat que la continuïtat en ella atentes a la seva dignitat personal o, en general als drets fonamentals.

En aquesta sentència, la Sala estima el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat contra la sentència del TSJ de Madrid que va considerar que no procedia l’extinció del contracte de treball per voluntat del treballador, perquè la relació laboral no seguia viva quan va exercitar la seva acció.

Assenyala el Tribunal que a partir de la STS en Ple d’aquesta Sala de 20 de juliol 2012, es va introduir una major flexibilitat, de manera que no s’obligui al treballador a mantenir unes condicions de treball que, encara que no siguin contràries a la seva dignitat o a la seva integritat, poden implicar un greu perjudici patrimonial o una pèrdua d’opcions professionals. Aquesta doctrina, que és l’aplicada per la sentència de contrast i de la que s’aparta la recorreguda, té ple encaix en el substrat fàctic del present cas, ja que s’està davant un exemple d’incompliment empresarial d’especial gravetat i amb extraordinària incidència sobre l’estabilitat de la supervivència del treballador -retard reiterat en l’abonament de salaris-, el qual no pot ser obligat a mantenir-se en una relació de la que no obté el mitjà de subsistència des de fa gairebé una anualitat.

Josep Puig Rigau

Responsable Departament Laboral Rebled Advocats]]>