L’article 249.3 de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant LSC) exigeix que quan un membre del Consell d’Administració esdevé Conseller Executiu, serà necessària la celebració d’un contracte entre ell i la Societat.

Estem parlant doncs, d’un contracte de prestació de serveis entre la Societat i el Conseller Executiu, també conegut com a Conseller Delegat. Aquest contracte, ha de ser aprovat pel Consell d’Administració, sent necessari el vot favorable de dos terceres parts dels seus membres. Aquest contracte s’haurà d’incorporar a l’acte de la sessió a través de la qual s’ha deliberat i aprovat la subscripció del contracte.  

Destacar que alguns Registradors Mercantils han denegat la inscripció dels acords de nomenament de Conseller Delegat i, inclús d’atorgament de poders generals a favor d’un conseller, si en aquest nomenament no es menciona expressament l’existència d’aquest contracte de prestació de serveis.  Ara bé, com que el Registrador Mercantil no té competència per entrar en l’objecte del contracte aquest no s’haurà d’aportar en el moment de la inscripció de l’acord al Registre Mercantil.

És important aclarir que el contracte que es formalitzi entre la societat i el Conseller Delegat és completament independent del contracte que pugui tenir el mateix Conseller Delegat amb la Societat com a membre del Consell d’Administració.

Pel que fa el contingut del contracte entre el Conseller Delegat i la Societat, és essencial tenir en compte el aspectes següents:

  1. En cas de que existís una relació laboral prèvia entre el Conseller i la Societat, s’haurà d’especificar clarament en quina situació queda la relació laboral un cop subscrit el nou contracte.
  2. Pel que fa les clàusules del contracte, és important delimitar l’objecte, els serveis a prestar i les responsabilitats i obligacions concretes del Conseller Executiu amb la Societat contractant i les que pugui ostentar, si fos el cas, en altres societats del grup.
  3. S’ha de deixar reflectit el sistema de dependència que tindrà el Conseller Executiu amb el Consell d’Administració, i les facultats i/o poders que se li hagin atribuït.
  4. La remuneració del Conseller Executiu, sempre hi quan el càrrec sigui remunerat, doncs cal tenir en compte que no podrà percebre cap remuneració per les seves funcions executives si aquestes quantitats o conceptes no estan previstos en el contracte.

És important indicar els components fixos i variables, incloent també plans de jubilació.

La retribució pactada en el contracte s’ha de regir per la política de retribucions aprovada per la junta general i, en cas que la política fos desenvolupar el càrrec de manera gratuïta, el contracte s’hauria de perfeccionar igualment sense contemplar la retribució.

  • S’haurà de regular exhaustivament l’exercici del càrrec, així com els supòsits d’extinció del mateix, a més a més d’una clàusula relativa al pacte de no competència post contractual.

Per qualsevol dubte sobre aquest article, no dubteu en consultar al nostre equip d’advocats especialistes en dret societari.