(Article publicat el diumenge, 13 de setembre, a L’Econòmic)

El dilluns 14 de setembre, les escoles obriran les seves portes per rebre els alumnes amb una tornada molt diferent de la que els nens i nenes, pares i mares, professors i professores estan habituats. Mascaretes, gels hidroalcohòlics i protocols de seguretat són la nova realitat per a tothom, també per als socis i membres dels òrgans d’administració de les empreses. La seva tornada a l’escola es veurà alterada per la situació excepcional que estem vivint.

El dipòsit de comptes anuals. En exercicis econòmics anteriors a la pandèmia, avui, la majoria d’empreses, ja haurien complert amb les seves obligacions relatives a la formulació, l’aprovació i el dipòsit de comptes anuals. La llei de societats de capital preveu un termini de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici econòmic perquè l’òrgan d’administració d’una societat formuli els comptes anuals, és a dir fins al 31 de març. Un cop formulats els comptes anuals, els socis tenen un termini de tres mesos més per aprovar, a través de la junta general ordinària, tant els comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració com l’aplicació del resultat dels mateixos comptes, amb el 30 de juny com a data límit. Finalment, els comptes anuals han de ser dipositats al registre mercantil com a molt tard el 31 de juliol.

L’empresari i el compliment. Aquesta és la pràctica habitual imposada per l’article 253.1 de la llei de societats de capital que tot empresari està obligat a complir anualment. Ara bé, la crisi sanitària actual no només ha alterat el calendari escolar dels nens i nenes, sinó també el calendari escolar dels empresaris.

La nova normativa d’excepció ha modificat els terminis per a la formulació, l’aprovació i el dipòsit dels comptes anuals: els ha endarrerit sense canviar en cap cas el procediment ni els elements essencials relatius als comptes de les societats que van ser suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual s’imposava l’estat d’alarma

La nova normativa d’excepció ha modificat els terminis per a la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals: els ha endarrerit sense canviar en cap cas el procediment ni els elements essencials relatius als comptes de les societats que van ser suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual s’imposava l’estat d’alarma. En plena quarantena i amb el Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, totes aquelles societats que no hagin formulat els seus comptes anuals en el moment de la declaració de l’estat d’alarma tenen un termini de tres mesos per formular els comptes a comptar des de l’1 de juny (no des de la fi de l’estat d’alarma), i un termini addicional de dos mesos des de la fi de l’anterior termini de formulació per a la seva aprovació per la junta general de socis (és a dir, no més tard del 31 d’octubre). Tanmateix, tenen un mes més per dipositar els comptes anuals, és a dir fins al 30 de novembre.

La celebració de les juntes de socis. S’ha de destacar que la introducció de les noves mesures societàries imposades per la covid-19 ofereix l’oportunitat que es puguin celebrar, tot i que no estigui previst en els seus estatuts socials, les juntes de socis i les sessions dels òrgans d’administració a través de videoconferències o de conferències telefòniques múltiples, sempre que els assistents disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan pugui reconèixer la seva identitat i es puguin complir la resta de requisits formals que la llei exigeix. En definitiva, sembla que la tornada a l’escola serà excepcional per a tothom.

Anna Figueras

Advocada a Rebled Advocats