Com vostès segurament ja saben, durant els darrers anys hi ha hagut una forta polèmica entre l’Administració Tributària i els Tribunals de Justícia a l’ hora de determinar si les prestacions de maternitat estaven o no exemptes de tributació en l’IRPF. Fins i tot entre el diferents tribunals (tant en primera instància com en segona) hi havia criteris oposats. Doncs bé, sembla que finalment la discussió queda tancada amb la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa-Administrativa, núm. 1462/2018, de data 03/10/2018, en la que es determina que les prestacions de maternitat estan exemptes de l’IRPF.

La Sentència de l’Alt Tribunal ve a confirmar una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de juny de 2017. El Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot incardinar-se en el supòsit previst en el paràgraf tercer lletra h) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF, quan disposa que “igualment estaran exemptes les demés prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”

L’Alt Tribunal considera que de l’Exposició de Motius de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social, que va introduir l’esmentada exempció en la Llei 40/1998 de l’IRPF i va passar al Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’IRPF, es desprèn que l’exempció que s’estableix compren la prestació de maternitat i no solament les de naixement, part múltiple, adopció i fills a càrrec, ja que es refereix expressament a la prestació de maternitat.

Per últim, recolzat en una interpretació sistemàtica de la prestació de maternitat, considera que aquesta és un subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d’ingressos del treballador/a a conseqüència del permís de descans per naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment , i durant aquest període el contracte de treball queda en suspens interrompent-se l’activitat laboral. Per això, a tenor de l’article 177 de la Llei General de la Seguretat Social, el Suprem recorda que, se consideren situacions protegides la maternitat, l’adopció, la guarda amb fins d’adopció i l’acolliment familiar, d’acord amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulen.

Així doncs, d’acord amb aquesta sentència, tant la mare com el pare que hagin gaudit del descans de maternitat per naixement d’un fill, podran demanar la devolució de les quantitats pagades en excés en les declaracions de renda dels exercicis no prescrits, és a dir, dels anys 2014 a 2017, per haver declarat uns ingressos que realment estan exempts de tributació.

Els Tècnics del Ministeri d’Hisenda recomanen esperar un temps prudencial abans de començar a reclamar les devolucions de l’IRPF, ja que creuen que en unes setmanes l’Agència Tributària haurà creat una eina informàtica per tal que, des de la seva pàgina Web, es pugui demanar aquesta devolució. Pensin que les mares i pares que varen gaudir d’un descans de maternitat en l’any 2014, la seva petició de devolució no prescriurà fins el 30 de juny de 2019.

Finalment, el despatx professional de Rebled Advocats es posa a la seva disposició per ampliar aquesta informació o gestionar, en el seu cas, la devolució de les quantitats pagades amb excés per vostè com a conseqüència d’haver declarat en la seva declaració de renda, una prestació de maternitat que estava exempta de l’Impost.

Josep Puig Rigau Advocat a Rebled Advocats

]]>