Article publicat el dijous, 3 de febrer, al Diari de Girona

Arrel de la recent vaga que va realitzar el cos de Lletrats de l’Administració de Justícia a nivell nacional, he pogut comprovar que encara és una figura prou desconeguda entre la gent que no es dedica a l’apassionant món del Dret (a mi m’agrada expressar-ho així). No és la primera vegada, ni segurament serà la última, que un client o un conegut em pregunta què fa un Lletrat de l’Administració de Justícia, abans anomenats Secretaris Judicials, el que moltes vegades portava a certa confusió sobre les seves funcions. Doncs es tracta d’una figura clau dins la organització de la oficina judicial.

En primer lloc, els LAJ (abreviatura de Lletrat de l’Administració de Justícia) són funcionaris públics que constitueixen un Cos Superior Jurídic, únic, de caràcter nacional, al servei de l’Administració de Justícia i depenent del Ministeri de Justícia, que exerceix les seves funcions amb caràcter d’autoritat (com els jutges i els fiscals), i quina principal funció és la direcció de la oficina judicial. S’hi accedeix per oposició, i excepcionalment per concurs-oposició, amb un temari força semblant al de les oposicions de jutges.

Les seves funcions originals de fedatari públic de les actuacions judicials, s’han anat incrementant exponencialment en les diferents reformes que s’han fet tant de la Llei Orgànica del Poder Judicial com de la Llei d’Enjudiciament Civil, més enllà de la vetlla pel compliment i execució de les resolucions judicials.

Apart de la funció de documentació que els hi és pròpia, li correspon la organització, gestió, inspecció i direcció del personal en aspectes tècnics processals, l’impuls dels procediments d’acord amb la normativa processal, així com la resolució de qüestions processals que no estiguin reservades als Jutges. Les seves atribucions han anat creixent en les últimes reformes, sobretot en matèria d’execució de resolucions judicials, jurisdicció voluntària, conciliació i mediació, tramitació i resolució dels procediments monitoris, etc. Aquestes noves atribucions s’uneixen a les clàssiques que ja portaven, com tot el tema de consignacions i fiances als comptes del jutjat, la col·laboració amb l’Administració tributària en tot el tema de la gestió de les taxes judicials, així com l’estadística judicial, instrument bàsic, tot i que feixuc, per poder planificar, desenvolupar i executar les polítiques públiques de l’Administració de Justícia.

Les seves funcions, com veieu, van molt més enllà que la fe pública judicial, essent una peça clau en la organització de la oficina judicial, que determina el bon funcionament de la mateixa. I és que sense un bon LAJ un jutjat no pot funcionar.

No puc amagar la meva estima per aquesta figura. El meu pare sempre em recordava orgullós que primer va aprovar les oposicions a Secretari Judicial (com es deia en aquell moment), i després ja va aprovar les oposicions de Jutge, que era la seva vocació de ben jove. Va ser un gran defensor de les seves funcions i que poguessin ampliar-se les seves atribucions, i en consonància les seves retribucions, com exigeixen i tenen tota la raó ara amb les seves reivindicacions.ADVERTISING

Des d’aquí el meu modest homenatge als Juan Antonio, Sonia, Teresa, Laura, Silvia, Roser, Alicia, etc, i un record emotiu als qui foren Secretaris Judicials i després Jutges (molt bons jutges, per cert) dels qui vaig aprendre molt i estaré sempre agraït: José Antonio Soria i Fernando Peral.

Antoni Pérez De-Gregorio i Capella

Client Choice Awards 2020 Litigation

Advocat a Rebled Bellvehí Advocats