Ahir, el Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar la llista de substàncies i mètodes prohibits en la pràctica de l’esport, la qual estarà vigent durant tot l’any 2016 i que presenta unes mínimes modificacions respecte a la relació de substàncies que fins a 31 de desembre es mantenien en vigor.

Aquesta llista apareix recollida en una resolució aprovada el 17 de desembre per la presidència del Consejo Superior de Deportes (CSD), que afecta a les competicions oficials d’àmbit estatal i, fora d’aquestes, als esportistes amb llicència per participar en aquestes.

Llevat d’algunes matisacions i clarificacions en els exemples de determinades tipologies de substàncies, s’afegeixen a la llista els “mimètics d’insulina” i el “meldoni”, un medicament antiisquèmic que, segons ha pogut comprovar l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), s’està utilitzant entre els esportistes amb la clara intenció de millorar el rendiment esportiu.

També queda detallat a la nova llista que està permès l’ús oftalmològic dels inhibidors de la “anhidrasa carbònica”, així com l’estimulant “clonidina”. Finalment i en relació a l’alcohol, a petició de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), es suprimeix aquest esport de la relació dels que el prohibeixen com a substància dopant, entenent per part de l’AMA que aquesta mateixa Federació regularà específicament aquest aspecte mitjançant la pròpia normativa federativa.

Per veure la resolució completa pot dirigir-se directament al següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14216.pdf

]]>