El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, ha estat publicat al BOE l’endemà mateix, entrant en vigor, per tant, el mateix dimecres 18 de març.

En el seu primer Capítol, s’articulen una sèrie de mesures d’ajuda a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, particularment afectats per les actuals circumstàncies, i que requereixen una atenció destacada: es reforça en 300 milions d’euros el Fons Social Extraordinari; s’amplia la cobertura de col·lectius vulnerables dins l’àmbit de subministres de serveis públics essencials (aigua, llum, gas); es facilita el treball a distància; es facilita la conciliació laboral en el cas de tenir cura de persones dependents; s’assegura la protecció dels deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat així com es garanteix el dret a l’habitatge d’aquest col·lectiu que vegin reduït els seus ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària del Covid-19; es crea una prestació extraordinària per cessament d’activitat en el cas dels autònoms; es garanteix la prestació del servei universal de telecomunicacions.

El capítol Segon, es concentra en les mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments (els ERTOs): es considera força major les pèrdues derivades de la situació de crisi sanitària pel Covid-19; s’agilitza la seva tramitació; es possibilita l’accés als treballadors afectats a la prestació contributiva per l’atur encara que no hagin cotitzat el temps necessari; s’alleugeren els costos en que incorren les empreses i s’incentiva la recuperació del capital humà ja format.

És important destacar que les mesures extraordinàries dins l’àmbit laboral previstes en aquest Reial Decret-llei, estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir la ocupació durant un termini de sis mesos des de la represa de l’activitat.

En el capítol Tercer, s’estableixen mesures de liquiditat per mantenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries com a conseqüència del Covid-19: línia d’avals per import de 100.000 milions d’euros per empreses i autònoms; s’amplia la capacitat de les línies de crèdit oficial; s’agilitzen els tràmits duaners d’importació en el sector industrial; s’impedeix la resolució de contractes públics i es preveu un règim específic per la suspensió dels mateixos.

El capítol Quart es dedica a les mesures de suport a la investigació sobre el Covid-19. Donada l’afectació econòmica i social, sembla que per fi s’ha entès que invertir en investigació resulta econòmicament rentable (ja era hora).

I per últim, en el capítol Cinquè, es fa referència a altres mesures de flexibilització, que és important no passin desapercebudes, i que per això en vull destacar algunes d’aquest mesures que afecten directament les societats.

Per exemple, dins l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat (societats, cooperatives, fundacions), i encara que els seus respectius estatuts socials no ho hagin previst, les sessions es podran fer per videoconferència, i les decisions es podran adoptar mitjançant votació per escrit. Queda suspès el termini de 3 mesos per formular els comptes anuals i l’informe de gestió, fins que finalitzi l’estat d’alarma; si ja s’haguessin formulat, el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, si la auditoria fos obligatòria, es prorroga dos mesos des que finalitzi l’estat d’alarma; si la junta ja hagués estat convocada, l’òrgan d’administració pot modificar el lloc i hora i fins i tot revocar l’acord de convocatòria; no es pot exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma; el reintegrament de les aportacions als socis cooperativistes que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins transcorreguts sis mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

I la més important: si abans de la declaració de l’estat d’alarma (o durant la seva vigència) es dona una causa de dissolució de la societat, el termini per convocar la Junta per prendre l’acord de dissolució o per mitigar aquesta causa queda ajornat fins que finalitzi l’estat d’alarma, i si la causa legal o estatutària de dissolució es dona durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran personalment dels deutes contrets dins aquest període.

També en matèria concursal, durant la vigència de l’estat d’alarma, el deutor no estarà obligat a sol·licitar la declaració de concurs. Fins que no hagin passat dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs presentades durant la vigència de l’estat d’alarma o que es presentin durant aquests dos mesos.

Antoni Pérez De-Gregorio i Capella

Client Choice Awards 2020 Litigation

Advocat a Rebled Advocats