El nou any ha portat l’entrada en vigor de novetats jurídiques significatives en matèria ius-esportiva, entre les més destacades és d’especial referència la recent vigència de les modificacions realitzades en el Codi del Tribunal d’Arbitratge de l’Esport, el que mundialment es coneix com a TAS/CASTribunal Arbitral du Sport (TAS) / Court of Arbitration for Sport (CAS)-, el qual recordem té la seva seu a la ciutat helvètica de Lausanne.

Les modificacions realitzades dibuixen un nou Codi, però substancialment, aquests canvis en cap cas han comportat un canvi abismal respecte el document anterior. La mateixa web del Tribunal d’Arbitratge (www.tas-cas.org) ha publicat aquests canvis, els quals a continuació es referencien ordinalment en la seva disposició en el Codi.

  • Article S14 referent als Àrbitres que actuen al Tribunal

Aquest és un article el qual també fou modificat a l’any 2013 i en l’actual versió es disposa, de forma novedosa, que les associacions d’atletes, concebudes com a associacions esportives, podran proposar àrbitres que es considerin suficientment qualificats i que responguin els requisits del mateix article 14 per tal d’exercir la tasca arbitral en els procediments davant aquest Tribunal. Vegin com queda redactat l’article 14 sobre els àrbitres.

S14. The ICAS shall appoint personalities to the list of CAS arbitrators with appropriate legal training, recognized competence with regard to sports law and/or international arbitration, a good knowledge of sport in general and a good command of at least one CAS working language, whose names and qualifications are brought to the attention of ICAS, including by the IOC, the IFs, the NOCs and by the athletes’ commissions of the IOC, IFs and NOCs. ICAS may identify the arbitrators having a specific expertise to deal with certain types of disputes. The ICAS shall appoint personalities to the list of CAS mediators with experience in mediation and a good knowledge of sport in general.

  • Article R29 referent als idiomes que regeixen en el procediment Arbitral

És sobradament conegut que els dos idiomes oficials que regeixen els procediments davant el TAS són l’anglès i el francès. Tanmateix, també hi pot ser escollit un tercer idioma que s’adapti a les dues parts intervinents en el procediment, així com sigui acceptat pel mateix Panel i l’Oficina del TAS. Ara bé, la novetat es produeix amb la introducció d’una darrera frase en l’articulat que fa referència a l’audiència, ja que les parts podran utilitzar un idioma diferent a l’establert, sempre que proporcioni la necessària traducció a l’idioma oficial acordat del procediment, assumint les parts els costos que es derivin. Vegin la redacció definitiva del citat article 29 referent a l’idioma del procediment:

R29.- The CAS working languages are French and English. In the absence of agreement between the parties, the President of the Panel or, if she/he has not yet been appointed, the President of the relevant Division, shall select one of these two languages as the language of the arbitration at the outset of the procedure, taking into account all relevant circumstances. Thereafter, the proceedings shall be conducted exclusively in that language, unless the parties and the Panel agree otherwise. The parties may request that a language other than French or English be selected, provided that the Panel and the CAS Court Office agree. If agreed, the CAS Court Office determines with the Panel the conditions related to the choice of the language; the Panel may order that the parties bear all or part of the costs of translation and interpretation. If a hearing is to be held, the Panel may allow a party to use a language other than that chosen for the arbitration, on condition that it provides, at its own cost, interpretation into and from the official language of the arbitration. The Panel or, prior to the constitution of the Panel, the Division President may order that all documents submitted in languages other than that of the proceedings be filed together with a certified translation in the language of the proceedings.

  • Article R31 sobre les Notificacions i comunicacions

Aquest article ha estat objecte de modificació novament, donat que el canvi realitzat a l’any 2013, sens dubte que va generar certa confusió o interessades mal interpretacions. És en aquest sentit que, pel que fa a la als documents que podien ser enviats per mitjans telemàtics, aquests podien ser qualsevol classe d’annexos o altres comunicacions, mentre que la presentació d’escrits (written submission) com són la Sol·licitud d’Arbitratge, el Statement of Appeal, el Appeal Brief i les Respostes del Demandat, únicament podien ser enviats per fax, però perquè aquestes tinguessin validesa i eficàcia, es devien fer també per missatger sempre.

La versió de 2016 accepta la possibilitat d’enviar qualsevol tipus de document tant per fax, com per correu electrònic. Ara bé, l’obligació d’enviar els citats especialment per missatger segueix sent inexcusable i ineludible. Vegin a continuació la redacció definitiva de l’article R31 sobre les notificacions i comunicacions en el procediment arbitral:

R31.- All notifications and communications that CAS or the Panel intend for the parties shall be made through the CAS Court Office. The notifications and communications shall be sent to the address shown in the arbitration request or the statement of appeal, or to any other address specified at a later date. All arbitration awards, orders, and other decisions made by CAS and the Panel shall be notified by courier and/or by facsimile and/or by electronic mail but at least in a form permitting proof of receipt. The request for arbitration, the statement of appeal and any other written submissions, printed or saved on digital medium, must be filed by courier delivery to the CAS Court Office by the parties in as many copies as there are other parties and arbitrators, together with one additional copy for the CAS itself, failing which the CAS shall not proceed. If they are transmitted in advance by facsimile or by electronic mail at the official CAS email address (procedures@tas-cas.org), the filing is valid upon receipt of the facsimile or of the electronic mail by the CAS Court Office provided that the written submission and its copies are also filed by courier within the first subsequent business day of the relevant time limit, as mentioned above. Filing of the above-mentioned submissions by electronic mail is permitted under the conditions set out in the CAS guidelines on electronic filing. The exhibits attached to any written submissions may be sent to the CAS Court Office by electronic mail, provided that they are listed and that each exhibit can be clearly identified; the CAS Court Office may then forward them by the same means. Any other communications from the parties intended for the CAS Court Office or the Panel shall be sent by courier, facsimile or electronic mail to the CAS Court Office.

  • Article R36 sobre la Substitució de l’àrbitre

El Codi, en el cas de substitució per qualsevol causa, de l’àrbitre que ja havia estat nomenat, es remet de nou a les seves regles sobre la designació d’àrbitres en l’inici del procediment. Ara bé, la recent modificació determina que en el cas que el Demandant o Apel·lant (segons sigui un procediment ordinari o d’apel·lació respectivament), no designin un nou àrbitre, podrà interpretar-se que  el procediment no estarà iniciat, i, contràriament aquest ja fos iniciat, es donarà per conclòs prematurament. El TAS posa pressió d’aquesta manera en el respecte a les seves regles de procediment, sancionant la falta de nomenament en la substitució de l’àrbitre.

R36.- In the event of resignation, death, removal or successful challenge of an arbitrator, such arbitrator shall be replaced in accordance with the provisions applicable to her/his appointment. If, within the time limit fixed by the CAS Court Office, the Claimant/Appellant does not appoint an arbitrator to replace the arbitrator it had initially appointed, the arbitration shall not be initiated or, in the event it has been already initiated, shall be terminated. Unless otherwise agreed by the parties or otherwise decided by the Panel, the proceedings shall continue without repetition of any aspect thereof prior to the replacement.

  • Article R44.1 sobre la Presentació d’escrits i celebració d’audiència

Aquest article establia que el procediment davant el Panel d’Arbitratge es dividia en dues fases: per una banda la presentació d’escrits i, per l’altra, sempre que el Panel ho estimés oportú, la celebració d’audiència. Doncs bé, la recent modificació consisteix en la substitució del “si el Panel ho estima oportú”, per “en principi”, fet que converteix en norma general pel Procediment Ordinari la celebració d’una audiència.

No es modifica pel que fa a l’audiència en el procediment d’Apel·lació (Article R57), que seguirà quedant a discreció del Panel, després de consultar-ho amb les parts. A continuació es detalla el primer fragment de l’article R44.1, atesa la seva extensió:

R44.1.- The proceedings before the Panel comprise written submissions and, in principle, an oral hearing.

  • Article R46 sobre el Laude

L’any 2013 es va introduir la novetat que el Laude podia ser comunicat sense la motivació o arguments, els quals serien comunicats amb posterioritat. Aquesta ràpida comunicació ja es podia dur a terme en els procediments d’apel·lació abans de 2013.

Per altra banda i la recent modificació del codi en aquest any 2016, s’afegeix que el laude és apel·lable davant el Tribunal Federal Suís en un termini de 30 dies a partir de la recepció del “laude original”. Aquesta modificació també s’introdueix en l’Article R59 referent al laude, en aquest cas en el procediment d’apel·lació.

Aquesta circumstància ja era del tot coneguda, però no resulta sobrant la seva especificació en el Codi.

R46.- The award shall be made by a majority decision, or, in the absence of a majority, by the President alone. The award shall be written, dated and signed. Unless the parties agree otherwise, it shall briefly state reasons. The sole signature of the President of the Panel or the signatures of the two co-arbitrators, if the President does not sign, shall suffice. Before the award is signed, it shall be transmitted to the CAS Secretary General who may make rectifications of pure form and may also draw the attention of the Panel to fundamental issues of principle. Dissenting opinions are not recognized by the CAS and are not notified. The Panel may decide to communicate the operative part of the award to the parties, prior to delivery of the reasons. The award shall be enforceable from such notification of the operative part by courier, facsimile and/or electronic mail. The award, notified by the CAS Court Office, shall be final and binding upon the parties subject to recourse available in certain circumstances pursuant to Swiss Law within 30 days from the notification of the original award. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in a subsequent agreement, in particular at the outset of the arbitration.

  • Article R52 Iniciació de l’arbitratge davant del TAS

Aquest article anteriorment establia dues excepcions per no iniciar l’arbitratge davant el TAS, les quals eren: en primer terme que no hi hagués acord entre les parts; en segon terme, que l’acord no estigui relacionat amb la discussió susceptible d’arbitratge.

Actualment i mitjançant la nova versió, s’hi afegeix un nou requisit, que ja s’esmenta en el primer article de la Secció C del Codi, referent al Procediment d’Apel·lació, l’article R47. Aquest requisit disposa que s’han d’esgotar tots els recursos jurídics de què disposa la part apel·lant abans d’anar al TAS, en cas contrari no serà procedent l’inici del procediment d’apel·lació que es pretén.

R52.- Unless it appears from the outset that there is clearly no arbitration agreement referring to CAS, that the agreement is clearly not related to the dispute at stake or that the internal legal remedies available to the Appellant have clearly not been exhausted, CAS shall take all appropriate actions to set the arbitration in motion. The CAS Court Office shall communicate the statement of appeal to the Respondent, and the President of the Division shall proceed with the formation of the Panel in accordance with Articles R53 and R54. If applicable, she/he shall also decide promptly on any application for a stay or for interim measures. The CAS Court Office shall send a copy of the statement of appeal and appeal brief to the authority which issued the challenged decision, for information. With the agreement of the parties, the Panel or, if it has not yet been appointed, the President of the Division may proceed in an expedited manner and shall issue appropriate directions for such procedure. Where a party files a statement of appeal in connection with a decision which is the subject of a pending appeal before CAS, the President of the Panel, or if she/he has not yet been appointed, the President of the Division, may decide, after inviting submissions from the parties, to consolidate the two procedures.

]]>