Ara fa un any, el RD 625/2014 va establir una nova regulació en la gestió i control dels processos d’Incapacitat Temporal (IT) durant els primers 365 dies de durada que, amb la finalitat d’aconseguir un seguiment més efectiu de la situació d’IT i d’alleugerir la càrrega burocràtica que acompanya aquests processos, va afectar molt singularment a l’expedició dels informes mèdics de baixa, confirmació i alta. En desenvolupament del citat RD 625/2014 es dicta l’Ordre ESS/1187/2015 –de 15 de juny- que tracta la regulació detallada de la tramitació de les baixes i altes metges i ordena també aspectes relatius a altres mecanismes de control de l’IT.

Com indica l’exposició de motius, l’essència de l’Ordre es manifesta en un doble objectiu en tant que, d’una banda, pretén la introducció dels nous models d’informes de baixa, confirmació i alta de la situació d’IT, per un altre, aborda també el necessari desenvolupament de determinats preceptes de la norma reglamentària de la qual té causa. En un i altre àmbit, les principals novetats introduïdes per la norma poden ordenar-se de la següent manera:

a) Pel que a l’expedició dels informes mèdics, mereixen esment dues qüestions. La primera és que els informes mèdics de baixa, confirmació i alta hauran d’expedir-se conforme als models que la norma conté. I la segona és que, per establir la durada estimada de la baixa, el facultatiu disposarà d’unes taules de durada òptima dels diferents processos patològics que seran subministrades i revisades periòdicament per l’INSS.

b) En desenvolupament de la classificació de l’IT que conté l’art. 2.3 del RD 625/2014 que, en funció de la seva durada estimada, distingeix entre procés de durada estimada molt curta (inferior a cinc dies naturals), curta (de 5 a 30 dies naturals), mitjana (de 31 a 61 dies naturals) i llarga (61 o més dies naturals). Estableix l’Ordre el règim de tramitació dels processos de durada estimada molt curta que s’instrumentarà en un únic informe de baixa/alta en el qual constaran les dades relatives a la baixa i els identificatius de l’alta i la data de la mateixa. El treballador està obligat a presentar a l’empresa copia d’aquest informe dins de les 24 hores següents a la data d’alta. Excepcionalment aquest termini varia si, arribada la data d’alta, el treballador sollicités un reconeixement mèdic de resultes del qual el facultatiu conclogui que no ha recuperat la capacitat per treballar, en aquest cas s’expedirà un informe de confirmació (en el qual s’establirà una nova durada per la baixa) que el treballador haurà d’aportar a l’empresa en les 24 hores següents a la seva expedició acompanyat de l’informe de baixa inicial.

c) La proximitat de l’esgotament dels 365 primers dies d’IT –i conseqüent pas del procés al control de l’INSS– origina l’obligació de comunicar de tals extrems al treballador (ho farà el facultatiu, en el reconeixement mèdic corresponent a l’últim informe de confirmació anterior a l’esgotament dels 365 dies) a l’INSS (ho farà el servei públic de salut en la data en què es compleixin els 365 dies) i a la mútua (ho farà l’INSS, quan s’arribi als 330 dies).

d) S’ordena la tramitació telemàtica dels informes de baixa, confirmació i alta, que hauran de ser remesos a l’INSS –pel servei públic de salut o la mútua- de manera immediata per aquesta via de la qual s’exceptuen, únicament, els supòsits en els quals el facultatiu no disposi de mitjans telemàtics, en aquest cas podrà expedir els informes mèdics en suport paper i transmetre les dades telemàticament en els dos dies següents a la seva expedició. D’altra banda, també assenyala l’Ordre les obligacions que a l’empresari incumbeix en aquesta matèria que –deixant al marge l’obligació d’emplenar determinats dades a l’efecte de determinar la base reguladora de la prestació econòmica d’IT- poden resumir-se dient que ha de transmetre a l’INSS– a través del sistema RED i de manera immediata- l’informe de baixa, confirmació i l’alta que li presenti el treballador.

e) Pel que fa als mecanismes complementaris de control de la situació d’IT, l’Ordre regula alguns aspectes relatius a l’emissió d’informes addicionals que han d’emetre’s quan la gestió de l’IT correspongui al servei públic de salut. D’una banda, estableix que la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social (o òrgan equivalent) o el metge d’atenció primària sota la seva supervisió, expedirà trimestralment un informe mèdic de control de la situació d’incapacitat en el qual es justifiqui la necessitat de mantenir la situació d’IT. I, per un altra, s’indica que, en els processos d’IT de durada estimada superior a 30 dies, el segon informe de confirmació de la baixa anirà acompanyat d’un informe mèdic complementari.

f) Expressament s’estableix que el treballador té dret al subsidi corresponent al dia de l’alta mèdica, posant fi a la llacuna existent en la normativa anterior.

g) S’estableixen regles específiques pel que fa a la tramitació dels informes mèdics d’IT de determinats treballadors (per compte propi, empleats de la llar, agraris per compte propi, representants de comerç, artistes i professionals taurins) que han de remetre a l’Entitat Gestora o col·laboradora els informes de baixa, confirmació i alta, utilitzant per a això la còpia destinada a l’empresa.

]]>