El passat dia 30 d’octubre de 2015 es va publicar en el BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2016.

Com de costum, la LPGE incorpora una sèrie d’actualitzacions també en matèria laboral i principalment de Seguretat Social.

En l’àmbit laboral, únicament destacar que s’ajorna durant un any més, fins a l’1 de gener de 2017, l’ampliació a quatre setmanes de la durada del permís de paternitat.

Respecte de la cotització a la Seguretat Social, s’incrementa la base màxima de cotització, fixant-se per a l’any 2016 en 3.642 euros mensuals, mantenint-se els mateixos tipus de cotització respecte de contingències comunes, contingències professionals, hores extraordinàries, desocupació, FOGASA i formació professional.

En relació amb les pensions públiques, les mateixes es veuran revaloritzades, amb caràcter general, en un 0,25%, mantenint-se les mateixes quanties respecte del IPREM.

Com a novetat destacable, es fixa un nou complement de les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent (que es causin a partir d’1 de gener de 2016), a les dones que hagin tingut fills, ja siguin naturals o adoptius, com a conseqüència de la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social.

Finalment, amb efectes d’1 de gener de 2016, i durada indefinida, es modifica la regulació de la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals. Com a novetat, s’introdueix un nou paràgraf amb l’objectiu de tractar d’aclarir l’enquadrament dels treballadors que realitzen treballs exclusius d’oficina.

En concret, s’aclareix que es considerarà personal en treballs exclusius d’oficina als treballadors per compte d’altri que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina tot i que els mateixos es corresponguin amb l’activitat de l’empresa, i sempre que tals treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa.

]]>