Consideracions a tenir en compte per les Societats

CONCURSOS DE CREDITORS.

Mentre duri l’estat d’alarma, tots aquells deutors que es trobin en estat d’insolvència no tindran el deure de sol·licitar la declaració de concurs. Els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant l’estat d’alarma ni tampoc aquelles sol·licituds que s’hagin presentat durant el dos mesos, fins que transcorrin dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma,

RESPONSABILITAT PER DEUTES.

Si la causa legal o estatutària de dissolució de la societat té lloc durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials que s’hagin contret durant aquest període.

GOVERN CORPORATIU.

Durant l’estat d’alarma, i encara que no estigui regulat als Estatuts Socials, es permet a qualsevol societat la celebració de sessions dels seus òrgans de govern per mitjà de videoconferència i, també, l’adopció d’acords dels seus òrgans de govern per escrit i sense sessió, sempre hi quan així ho hagi decidit el President o ho sol·licitin dos dels seus membres.

També es permet, durant l’estat d’alarma, modificar l’hora i lloc o revocar la convocatòria d’aquelles Juntes Generals convocades amb anterioritat a l’estat d’alarma. Si es revoca una convocatòria, l’Òrgan d’Administració haurà de realitzar una nova convocatòria al llarg del mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.

DRET DE SEPARACIÓ.

Queda suspès l’exercici dels drets de separació dels socis fins que finalitzi l’estat d’alarma, encara que existeixi causa per fer-ho. 

FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE COMPTES ANUALS.

Queda suspès el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social per formular els comptes anuals d’aquelles societats que estiguin obligades a fer-ho. Aquests tres mesos tornaran a computar un cop finalitzi l’estat d’alarma.

Les Juntes Generals ordinàries d’aprovació de comptes s’hauran de realitzar durant els tres mesos següents a la data en la que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

AUDITORIA.

En cas de comptes anuals ja formulats, s’amplia el termini fins als dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma perquè els auditors puguin realitzar la corresponent verificació, sempre i quan aquesta sigui obligatòria.

Anna Figueras

Advocada a Rebled Advocats