A causa de la situació ocasionada pel COVID-19, en data 22 de Març de 2020 s’ha dictat Acta pels Jutjats de Família de Girona per la que s’acorden les mesures que s’han d’adoptar durant aquest període excepcional a fi d’unificar criteris en matèria de Família.

Com han de produir-se els canvis del menor en RÈGIMS DE CUSTÒDIES COMPARTIDES?

En el Règim de Custodia Compartida es diferenciaran els casos següents:

  • Si la custòdia compartida es distribueix per setmanes alternes o períodes superiors es mantindran els canvis del menor en les dates corresponents.
  • Si la custòdia compartida es distribueix per períodes inferiors a una setmana, els progenitors acordaran que els canvis del menor es produeixin com a mínim per setmanes alternes.

La finalitat d’aquestes mesures no tenen cap altre raó de ser que evitar desplaçaments innecessaris del menor.

Com han de produir-se els canvis del menor en RÈGIMS DE CUSTÒDIES EXCLUSIVES?

En el Règim de Visites es diferenciaran els casos següents:

  • Visites de cap de setmana:

En casos de guarda exclusiva amb pernocta es mantindran les visites.

En casos de guarda exclusiva sense pernocta només es mantindran les visites un dia de cada cap de setmana altern.

  • Visites entre setmana amb o sense pernocta: es suspenen totes les visites.

Què succeeix amb les VACANCES DE SETMANA SANTA?

Es manté la distribució de les vacances en la forma establerta a la resolució judicial dictada.

Amb quina assiduïtat pot CONTACTAR el progenitor no custodi amb el menor durant aquest període excepcional?

Es permet el contacte amb el menor com a mínim una vegada al dia, en horari que no pertorbi el descans i rutina del menor.

El progenitor custodi haurà de facilitar al progenitor no custodi les dades per a poder posar-se en contacte amb el menor (Skype, Facetime, Videotrucada, etcètera).

Què succeeix si el progenitor custodi presenta SÍMPTOMES de COVID-19?

En cas que el progenitor custodi (o la persona amb qui aquest convisqui) presenti símptomes del COVID-19 o bé hagi resultat positiu en el test del COVID-19, el menor haurà de conviure amb el progenitor no custodi, entenent-se que concorre causa de força major.

Marta Álvarez

Advocada a Rebled Advocats