Article publicat el divendres, 21 d’octubre, al Diari de Girona

En general, tothom desitja que la seva empresa funcioni, però pensem en el desig de tenir la nostra empresa el més segura possible? Controlem la nostra empresa, sabem els noms dels treballadors, coneixem els nostres clients i proveïdors, però no són pocs els dubtes que sorgeixen a l’hora d’escollir l’administrador de la nostra societat i sobretot, quina serà la seva responsabilitat en cas de la comissió d’un delicte.

El càrrec d’administrador d’una societat s’ha convertit en una professió de risc inherent a la responsabilitat que comporta, d’entrada l’article 225 de la Llei de Societats de Capital (LSC) estableix que «els administradors han d’exercir el càrrec i complir els deures imposats per les lleis i els estatuts, […] i tenir la dedicació adequada i adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la societat». A priori podem pensar que si el nostre administrador és responsable i compleix amb els deures i obligacions diligentment, adoptant mesures oportunes pel bon control i direcció, no hauria d’existir cap risc transcendent dins la nostra empresa.

Però existeixen delictes que poden sorgir simplement per l’obligació de complir les noves normatives adaptades a l’entorn social, delictes que poden escapar-se del coneixement de l’administrador o delictes que simplement, no s’han comès de mala fe. Ara bé, no tot són males notícies, atès que els últims anys s’han anat creant mecanismes per poder exercir el càrrec d’administrador amb tranquil·litat. Així sorgeix l’era del Compliance. El Codi Penal va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques en la reforma de 2010 i en la seva següent reforma al 2015, va introduir el l’article 31 bis referent a la implementació d’un model de prevenció i control de riscos penals, on recull la possibilitat d’exonerar o temperar la responsabilitat penal de la persona jurídica si aquesta ha adoptat un programa de Compliance.

La qüestió radica en què en el cas de no implementar un model de prevenció i control de riscos de delictes penals eficaç, es podria exercir l’acció de responsabilitat social contra l’administrador si s’ha generat algun dany acreditable i avaluable econòmicament per la societat –a més del possible impacte reputacional– i per altre banda, els socis poden interposar una acció de responsabilitat social si han vist lesionats els seus interessos.

No sent poc aquesta premissa, l’administrador podria respondre amb el seu patrimoni personal enfront la societat i per tant, la responsabilitat de l’administrador no s’estén només a nivell empresarial, sinó també a nivell personal.

Deduïm, doncs, de la interpretació conjunta de les últimes reformes, una cultura ètica cada vegada més desenvolupada i la conscienciació de la societat, que implementar un sistema de Compliance que inclogui l’elaboració del programa, l’execució i el seguiment de les accions, pot generar a l’empresa un nivell de control més pròxim al de tranquil·litat i seguretat què no només permetrà un millor funcionament intern, sinó que reduirà el risc de la imposició de sancions.

En el dret espanyol encara no tenim resolucions judicials fermes sobre aquesta qüestió de la responsabilitat de l’administrador per no implementar el Compliance a la societat que administra, però ja hi ha algun pronunciament del Tribunal Suprem, com el de la sentència de 28 de juny de 2018, que apunta en aquest sentit. Alguns pronunciaments jurisprudencials del dret comparat més rellevants és el Cas Siemens vs Neubürger (2013) resolt pel Tribunal Regional de Munic I, on la mateixa societat Siemens AG va iniciar accions legals contra els membres del seu consell d’administració per no haver controlat adequadament el Compliance dins de l’empresa: el Tribunal va resoldre que l’administrador, el Sr. Neubürger, era responsable per incomplir les seves obligacions legals i que, per tant, havia de restituir el dany causat a la societat, condemnant-lo a abonar els danys causats. Veurem el que falta perquè això arribi a casa nostra.

Antoni Pérez De-Gregorio i Capella

Client Choice Awards 2020 Litigation

Advocat a Rebled Bellvehí Advocats

(*) En col·laboració amb Laura Vigueras Canelon