I.- Introducció

L’acord amb els Agents Socials i el Govern ha donat lloc a aquest Reial Decret-llei, que desenvolupa una sèrie de mesures encarades a la protecció dels llocs de treball ja iniciats en anteriors Reials Decrets-llei des de l’inici de la crisi sanitària del COVID-19.

La norma prorroga, en principi, la vigència dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 i, regula també, entre d’altres, la pròrroga de l’exoneració de quotes de la Seguretat Social i la obligació de manteniment dels llocs de treball. També fa restriccions a la distribució de dividends a les empreses que s’han acollit a un ERTO. Així mateix, continuen en vigor les previsions de que els acomiadaments que portin per causa el COVID-19 no es consideraran justificats fins, en principi, el 30 de juny de 2020.

Aquesta norma entra en vigor el dia 13 de maig de 2020.

2.- Novetats en relació amb els expedients de regulació temporal d’ocupació

 • Continuaran en situació de força major total derivat del COVID-19 aquelles empreses que comptessin amb un ERTO basat en l’article 22 del Reial Decret-llei 8/2020, i estiguessin afectades per aquestes causes que impedeixin la represa de la seva activitat, mentre durin les mateixes i en cap cas, en principi, més enllà del 30 de juny de 2020.
 • La força major  derivada del COVID-19 serà parcial des del moment en què les causes permetin la recuperació parcial de la seva activitat, com a màxim , en principi, fins al 30 de juny de 2020, havent de reincorporar-se als treballadors afectats en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de la jornada laboral.
 • Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si és el cas, a l’expedient de regulació temporal de treball autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.
 • Als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o de producció que siguin iniciats després de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei18/2020 i fins el 30 de juny de 2020, els serà d’aplicació les mesures excepcionals previstes en l’article 23 del Reial Decret-llei 8/2020 i la seva tramitació podrà iniciar-se mentre estigui vigent un ERTO  per força major. En aquests casos, quan l’ERTO per causes objectives s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes es retrotraurà a la data de finalització d’aquell.
 • També s’estenen fins al 30 de juny de 2020 les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en el Reial Decret-llei 8/2020, llevat de les relatives als treballadors fixos discontinus i els que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que s’aplicaran fins al 31 de desembre de 2020.
 • Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels ERTO per força major derivats del COVID-19,  en consideració a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de 2020.

Aquest acord podrà, al seu torn, prorrogar les exempcions en matèria de cotització, o estendre-les als expedients de regulació temporal de treball basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l’article 25.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, pel període de temps i percentatges que en ell es determinin

3.- Mesures extraordinàries en matèria de cotització a la Seguretat Social vinculades a l’ERTO per força major derivat del COVID-19

El TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions meritades durant els mesos de maig i juny de 2020, de l’abonament de l’aportació empresarial, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats als mateixos, en situació d’alta a la Seguretat Social. Si les citades empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats als mateixos, o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar assolirà al 75 % de l’aportació empresarial.

Els dos models d’ ERTO, totals o parcials, comporten  diferents exoneracions en el pagament de cotitzacions empresarials a la Seguretat Social:

 • ERTO per força major total: En les quotes de maig i juny, es produirà una exoneració del 100% a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% a les empreses que tinguin 50 treballadors o més tinguin més.
 • Per les persones treballadores que tornin a la seva activitat:
 • Empreses amb menys de 50 treballadors: Es produirà una exoneració del 85% el maig i del 70% el juny.
 • Empreses amb més de 50 treballadors: Es produirà una exoneració del 60% el maig i del 45% el juny.
 • Per les persones treballadores que no tornin a la seva activitat:
 • Empreses amb menys de 50 treballadors: Es produirà una exoneració del 60% el maig i del 45% el juny.
 • Empreses amb més de 50 treballadors: Es produirà una exoneració del 45% el maig i del 30% el juny.

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

Perquè l’exoneració resulti d’aplicació aquesta comunicació es farà, per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

A l’efecte del control d’aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació que el Servei Públic d’Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període que es tracti.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal per al contrast amb les seves bases de dades del contingut de les declaracions responsables i dels períodes de gaudeixi de les prestacions per desocupació.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que estableix l’article 20 de la LGSS.

4.- Obligació de manteniment dels llocs de treball durant sis mesos en els següents termes

 • Es vincula exclusivament als ERTO de força major.
 • Els sis mesos es computaran des de la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti a part de la plantilla.
 • S’entendrà incomplerta si s’escau l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients. No es considerarà incomplert quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, ni quan el contracte temporal s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui fer-se de manera immediata l’activitat objecte de contractació.
 • El compromís del manteniment del treball es valorarà en consideració a les característiques específiques dels diferents sectors.
 • No resultarà d’aplicació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l’article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
 • Les empreses que incompleixin hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions de del qual pagament van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

5.- Mantindran la seva vigència fins al 30 de juny de 2020 la falta de justificació de l’acomiadament que es faci per causes relacionades amb el covinya-19 i la interrupció del còmput de la durada dels contractes temporals afectats per l’ERTO

6.- Establiments de límits al repartiment de dividends i de transparència fiscal

 • Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats de paradisos fiscals no podran acollir-se als ERTO per força major regulats per aquesta norma.
 • Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTO de força major previstes per aquesta norma i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients, llevat de si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes  de  la  seguretat  social.  Aquesta  limitació  no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats.
 • No es tindrà en compte l’exercici en què la societat no distribueixi dividends als efectes de l’exercici del dret de separació dels socis previst en l’apartat 1 de l’article 348.bis del text refós de la Llei de Societats de Capital.

Josep Puig Rigau

Responsable Departament Laboral
jpuig@rebledadvocats.agenciafactoria.com