El prestatari que hagi obtingut una sentencia favorable declarant nul·la per abusiva la clàusula del contracte de préstec amb garantia hipotecària que li atribueix l’assumpció de la totalitat de les despeses hipotecaries, tindrà 5 anys per exercir l’acció de restitució de tota quantitat pagada indegudament, iniciant-se el còmput el 23 de gener del 2019.

Així ho ha establert l’Audiència Provincial de Lugo a partir de la sentencia 283/2019 de 2 de maig, on ha adoptat el criteri de que l’acció de restitució derivada dels efectes de la nul·litat estigui sotmesa a un termini de prescripció genèric de 5 anys (art. 1964 CC), sent l’inici del còmput el 23 de gener de 2019.

L’objectiu de la Sala és compatibilitzar la imprescriptibilitat de l’acció de nul·litat de la clàusula abusiva, amb el principi de seguretat jurídica, considerant que no es pot mantenir la possibilitat de sol·licitar la restitució de lo indegudament abonat com a conseqüència d’una clàusula nul·la sense cap termini de prescripció sent necessari la limitació temporal de l’exercici d’aquesta acció.