El passat 21 de febrer va entrar en vigor la nova llei de secrets empresarials. Tot i que la seva regulació pel que fa als secrets empresarials és gairebé idèntica a la ja existent en la Llei de Competència Deslleial, hi ha una novetat destacable: la definició de secret empresarial. Així doncs, a la tradicional definició de secret empresarial: informació secreta, que té un valor empresarial, s’hi afegeix un nou requisit: que aquesta informació sigui objecte de mesures raonables per part del seu titular –l’empresa- per mantenir-lo en secret. Per tant, per poder reclamar la protecció conferida per la Llei de Secrets empresarials, cal que les empreses que tenen en el seu poder secrets empresarials implementin una sèrie de mesures organitzatives, tècniques i jurídiques per tal de garantir la protecció dels seus secrets i la defensa dels seus interessos en cas d’apropiació indeguda.

Totes aquestes mesures necessàries han estat incorporades a un Protocol de Secrets Empresarials elaborat per Rebled Advocats que, correctament implementat, té per finalitat actuar com a mecanisme de protecció per a les empreses, en dos sentits: Primer, perquè estableix eines concretes de protecció dels secrets empresarials; no n’hi ha prou amb els acords de confidencialitat. Segon, perquè el fet de tenir implementat el Protocol, i formar a tots els treballadors perquè el coneguin, incrementa en gran mesura les possibilitats de que, en cas que un treballador fes pública la informació confidencial empresarial d’alt valor de que té coneixement, prosperi una acomiadament disciplinari. Si l’empresa no té implementat un sistema de protecció dels secrets empresarials, no prosperarà l’acció contra el treballador, doncs si no s’han pres les corresponents mesures de protecció, s’entén que la informació no és d’alt valor.

Així doncs, si creieu que en la vostre empresa hi ha informació que pot ser considerada secret empresarial, cal que adopteu les mesures necessàries per protegir-los i perquè, en cas d’apropiació indeguda per part d’un treballador o un tercer, pugueu aplicar les mesures disciplinàries i de rescabalament del dany que siguin necessàries.