El Tribunal Suprem (TS) rectifica la seva doctrina i declara la competència de la Jurisdicció Social per conèixer de les sancions imposades per falta d’ingrés de cotitzacions degudes a la Seguretat Social (STS 3986/2015 de data 22 de juliol de 2015)

Es confirma la sanció imposada a l’entitat actora per la comissió d’una infracció greu, consistent en l’incompliment de l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social. Discutint-se en el plet la competència de la Jurisdicció Social per resoldre la qüestió plantejada, afirma la Sala que, en impugnar-se una actuació administrativa en procediment sancionador, com a conseqüència d’un acta d’infracció, i no en procediment de liquidació de quotes, és competent l’Ordre Jurisdiccional Social. Entrant a resoldre la qüestió de fons, declara, entre altres qüestions, que no es dóna en aquest cas una “situació extraordinària” de l’empresa per excloure la seva responsabilitat, tal com pretén. Assenyala que la “situació extraordinària” ha estat assimilada per la jurisprudència a la “força major”, això és, un esdeveniment extern al cercle de l’empresa, absolutament independent de la voluntat d’aquesta que sigui imprevisible o, sent previsible, sigui inevitable, requisits que no concorren en el present cas. Consta acreditada l’existència d’una perllongada situació d’impagament puntual de les quotes origen de la sanció, que era previsible i enterament imputable a l’empresa, ja que, podent sollicitar un ajornament que li autoritzés per pagar les quotes fora del termini reglamentari d’ingrés, no es va plantejar sollicitar l’ajornament fins que va incórrer en la infracció.

]]>